Edukacija u vozu – četvrti deo

Vožnja i učenje u vozu kroz Bački krajolik!

27.maja 2021. godine održala sam čas u vozu na relaciji Novi Sad – Odžaci – Novi Sad. Čas je izvođen sa odeljenjima na mađarskom jeziku – VII -7 i V-7, ukupno je bilo 15 učenika oba odeljenja. U vozu su učenici imali priliku da imaju čas iz likovne kulture i umetnosti, matematike i mađarskog jezika.

Pre putovanja dogovorile smo se da poštujući plan i program sedmih i petih razreda usaglasimosvoje nastavne sadržaje sa mogućnostima putovanja vozom i sprovele sledeće ideje.

Nastavnica matematike, Đerdi Mendrei i ja smo radile zajedno sa jednom grupom učenika sa petim razredom ka Ođžacima dok je nastavnica mađarskog jezika, Eržebet Rokvić u to vreme realizovala svoj čas sa učenicima sedmog razreda na drugom kraju voza.

Da budu u korelaciji matematika i likovno učenici petog razreda su imali 15 minuta čas iz matematike a ostatak puta su imali likovno. Iz matematike  su obrađivali nastavnu jedinicu: merenje i prebrojavanje.

Učenici su bili podeljeni u manje grupe i na osnovu raspoloživih sredstava izmerili dimenzije vagona koracima, izračunali su površinu vagona isto koracima, primenili elemente skupa prirodnih brojeva za prebrojavanje sa sedištima i odredili broj zauzetih u odnosu na ukupan broj sedišta tako što su koristili razmeru. Učenici su bili veoma aktivni i motivisani. Dok su jedni koracima merili dužinu i širinu vagona drugi iz grupe su beležili dobijene brojeve, zatim su nastavili sve radnje i ubrzo su i dobili rezultate.

Posle 15 minuta sam učenicima podelila odštampane slike vagona i na te fotografije su učenici beležili svoje rezultate iz matematike. Zatim smo počeli čas i obradili nastavnu jedinicu: mediji oglašavanja vizuelne komunikacije – plakat, ilustracije. Podelila sam učenicima hamere u boji i suvi pastel.

Predočila sam da ćemo na času u školi sve dobijene prudukte iz svih predmeta ukomponovati na hamerima u celinu u vidu plakata.

Dok su petaci rešavali izazove iz dva predmeta iz Novog Sada ka Ođžacima,  na drugom kraju voza nastavnica mađarskog jezika je sa učenicima sedmog razreda  obrađivala nastavnu jedinicu : impresije iz voza – sinestezija.

Učenici su na osnovu posmatranja predela koji se stalno menjao samostalno tražili, prepoznali stilsku formu sinestezije i stvarali svoje pesme koristeći tvorbu reči pomoću sinestezije.Sa nastavnicom su izuzetno sarađivali koja je napravila paralelu Impresionizma u slikarstvu i u književnosti. Usmeravala ih je da preko svojih impresija doživljenog pejzaža nađu odgovarajuće reči služeći se sinestezijom, reči koje reflektuju viđeni doživljaj Bačkih predela.

Voz je posle sat vremena vožnje stigao u Ođžake. Tu su učenici petog i sedmog razreda razmenuli svoje doživljaje. Posle nepunih 20 minuta je stigao voz za nazad. Smestili su se u vagone: sedmaci su ušli na čas matematike i likovnog dok su petaci pošli za nastavnicom mađarskog jezika u drugi deo voza.

Voz je nastavio svojom putanjom a i časovi su se nastavili. Sedmi razredi su u nastavku imali čas matematike 15 minuta a zatim likovno. Na času matematike su sa nastavnicom obrađivali nastavnu jedinicu: merenja – rastojanje, vreme, brzina sa elementima procene.

Nastavnica je oformila dve grupe i  učenicima podelila geografsku kartu sa železničkom mrežom. Imali su zadatak da na osnovu jednog datog rastojanja približno procene koliko kilometara je udaljen Novi Sad od Ođžaka. Sa nastavnicom su svoje procene proveravali i po potrebi korigovali na osnovu date tabele. Istovremeno su merili vreme koje se provodi na putu izraženo u minutima. Beležili su dužinu stajanja na svakom stajalištu. Izračunali su ukupan broj minuta provedenih u pokretu i srednja brzina voza izraženo u km/h.Učenici su i diskutovali o količini prečnika točka lokomotive a zatim su dolazili do rezultata. Čak su izračunali i koliko puta se okretao točak na putu od Novog Sada do Ođžaka!

Na kraju su usaglašavali rezultate a podatke su uneli na odgovarajuća mesta već pripremljen štampani tekst. Tekst su zatim uklopili u rad iz likovne kulture.

Predložila sam da oni učenici koji žele da rade turističke mape mogu da rade u paru dok ostali učenici mogu da crtaju  vazdušnu perspektivu na osnovu svojih imresija i na te radove uklopiti pesme nastale na času mađarskog jezika. Učenike koji su se javili da rade turističe mape, podelila sam u dve grupe i dala im odštampane geografske mape sa železničkom mrežom Novi Sad –Ođžaci. Uputila sam ih i objasnila na vizuelnim primerima da mogu na mape uneti sekvence viđenog pejsaža u obliku kuća, objekata, drveća ili obojenih površina a zatim da na kraju jasno istaknu rezultate koje su dobili na času matematike.Dok su dve male grupe radili na mapama ostali učenici su prvo fotografisali delove krajolika zatim su se služeći pastelima crtali željeni krajolik. Na samom kraju časa su na dobijeni pejsaž prepisivali svoje pesme.

U drugom delu voza do Novog Sada petaci na mađarskom jeziku obrađivali nastavnu jedinicu: krajolik iz Bačke – opis pejzaža pomoću pesničkog izraza.

Posmatrajući pejzaž iz voza su sticali svoj doživljalj. Nastavnica ih je podsetila na raniji obrađeni nastavni sadržaj i predložila učenicima da svoje utiske krajolika sriču pesničkim sredtvima na papir.Prvo su radili individualno a zatim su formirali manje grupe. Sa nastavnicom u dogovoru su zatim birali najuspešnije strukture reči nastale pesničkim sredstvima. Zatim su grupe formirale kratak tekst na osnovu svojih kolekcija. Nastale pesme su pri kraju časa prepisali na prethodne nastale likovne radove.

Dok su se časovi približili kraju voz je stigao do Novog Sada. Na železničkoj stanici su znatiželjni roditelji čekali svoju decu koja su posle zajedničkog fotografisanja prepuna utisaka otišla svojim domovima.

Komentari su onemogućeni.