Kreativna učionica

Aktivna škola je usmerena na dete i ističe „Ne postoji jednaka nastava za nejednake učenike“. Ta misao me vodi kada osmišljavam i organizujem nastavne i vannastavne aktivnosti, pri čemu motivišem i podstičem svoje đake na sticanje novih znanja, umenja i veština.

Metodama inovativnog i krativnog učenja učenici se misaono aktiviraju, pri čemu se menja i njihov položaj kao subjekta nastave, što je imperativ našeg školstva. Svakog svog učenika posmatram kao potencijalno darovito, otkrivam individualne razlike dece i dečije potrebe, prilagođavam nastavu svakom đaku i uvažavam njegove mogućnosti. Pobornik sam i ljubitelj projekatske nastave čijom implementacijom realizujem mnoštvo istraživačko-kreativnih aktivnosti sa svojim učenicima. 

Tokom kreativnih radionica razvija se stvaralaštvo učenika, njihova originalnost, kao i kognitivni proces. Razmenjuje se iskustvo, mnoštvo ideja i holističko razmišljanje, sa aspekta funkcionalnosti, kao bitne karakteristike nastavnog procesa. U kreativnoj učionici dominantne su praktične, radne, manuelne, ekspresivne metode rada, ali i socijalne koje podstiču kooperativnost u radu. Poštujući jedinstvenost svakog učenika, razvija se doživljaj vlastite vrednosti svakog, a motivacija za učenje postaje unutrašnja i lična.

Rad u radionicama podstiče radoznalost i doprinosi kvalitetu učenja, života i intelektualnom kapitalu. Neguje se inventivnost učenika kroz generisanje novih ideja, što produkuje divergentno mišljenje i usmerenost ka novim doživljajima i iskustvima.

Svaka, dobro organizovana, kreativna radionica, omogućava potpunu participaciju učenika, razvija veštine timskog rada i saradnje kroz interaktivno i iskustveno učenje. Trudim se da moji učenici, tokom ovih aktivnosti, dobijaju nove uloge, da shvate značaj i mogućnosti njihove primene. Moji mali saradnici postaju moji ravnopravni planeri, dizajneri, inicijatori, istraživači i kreatori na času. Njihove sugestije uvažavam , ako su opravdane i smislene. Tokom radionica stiču su i veštine empatičnosti, pozitivnog i konstruktivnog sagledavanja, analiziranja i kritikovanja tuđih postupaka, sa osvrtom na sopstveno ponašanje.

Učim svoje đake da, kreativna osoba nije motivisana željom da pobedi, već željom da nešto postigne. Da bi se u tome uspelo, potreban je timski rad i zajedništvo kao važan pokretač i pokazatelj uspešnosti svakog projekta. Na taj način poboljšava se i obogaćuje partnerski odnos učenika i nastavnika, kao i funkcionalnost u komunikaciji svih učesnika. U našoj stvaraonici oživljeno je i realizovano mnoštvo projekata koji razvijaju i neguju ljubav prema umetnosti, bogatstvu različitosti, ekologiji i kulturnom nasleđu. Kroz ovakve aktivnosti otkrivam kreativnost i talentovanost kod dece i usmeravam ih na viši nivo napredovanja. 

Komentari su onemogućeni.