MEEMP projekat-obuka „ Energetska efikasnost u školama“

Grad Kruševac u saradnji sa Vladom Švajcarske u okviru komponente: „Jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta na lokalnom nivou“, u okviru treće komponente projekta MEEMP je realizovao trodnevnu obuku „Energetska efikasnost u školama“ za 25 vaspitača i nastavnika kruševačkih vrtića, osnovnih i srednjih škola. Polaznici su odabrani u saradnji sa lokalnom mrežom eko-koordinatora, koju čine predstavnici svih škola sa teritorije Kruševca. Organizacija obuke pripada Radnoj grupi za implementaciju i sprovođenje Lokalnog programa zaštite životne sredine za ekološko obrazovanje grada Kruševca i Kancelariji za zaštitu životne sredine, uz podršku Školske uprave Kruševac.

Trening su održale g-đa Christine Froehlich, međunarodni ekpert iz oblasti jačanja kapaciteta i g-đa. Slađana Jevremović, nacionalni rukovodilac ove komponente i stručnjak iz oblasti energije.

Obuka je obuhvatila teoretska predavanja, interaktivne vežbe i grupni rad na pripremi nastavnog materijala za šest predloga programa nastavnog časa o energetskoj efikasnosti za đake. U okviru drugog dela obuke nastavnici su održali prethodno pripremljene nastavne programe u tri škole: OŠ „Jovan Popović“, OŠ „Dositej Obradović“ i u Hemijsko-tehnološkoj školi sa ukupno 145 učenika. Tokom trećeg dela obuke, nastavnici su razmenili iskustva sa svojim kolegama nastavnicima o održanim časovima i razradili detaljne nastavne planove.

Svi polaznici su pokazali zavidno znanje na temu energetske efikasnosti i svojim aktivnim učešćem doprineli uspešnosti obuke, sa predlozima programa nastavnog časa za primenu u školskim aktivnostima na temu energetske efikasnosti. Kroz teorijska predavanja, interaktivne vežbe i grupni rad pripremljeno je šest predloga nastavnog materijala na temu energetske efikasnosti koji su testirani u navedenim školama tokom jednog školskog časa.

Kao rezultat radionica biće razvijen „vodič za učitelje/nastavnike/profesore“ o energetskoj efikasnosti koji će oni koristiti u radu sa učenicima i za kampanje podizanja svesti njihovih roditelja u školama.

Nakon završene obuke svim polaznicima dodeljen je “Sertifikat o pohađanju obuke” , u skladu sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ( „Sl. Glasnik RS“ br. 81/2017 i 48/2018), dobili sertifikate, a članovima tima za implementaciju MEEMP projekta iz Kruševca, Oliveri Drenovac, pomoćnici gradonačelnika za zaštitu životne sredine, Bratislavu Đorđeviću, energetskom menadžeru grada Kruševca i Dragani Milićević, koordinatoru mreže eko-koordinatora Kruševca “Zahvalnica za podršku u organizaciji i sprovođenju obuke”.

Komentari su onemogućeni.