Učionica na otvorenom – Od ideje do realizacije

Radost koju sam, kao nastavnik fizike u OŠ „Đura Jakšić“ u Ćupriji, prepoznavala u odeljenjima kada su se časovi realizovali u obližnjem Moravskom parku, podstakla me je da analiziram prednosti takvih časova. Časovi fizike u bilo kom parku pretvaraju se u ispitivanje prirode, posebno kada pretpostavljaju unapred dobro osmišljene aktivnosti. Tako, koristeći tobogane kao strme ravni, ljuljaške kao klatna, klackalice kao poluge, moji učenici zaokupljeni zadacima stvarali su sliku budućeg školskog dvorišta.

Kada je u Nišu, u martu 2016, u Regionalnom centru zaposlenih u obrazovanju, u okviru tribine Najbolji edukatori Srbije, ubrzo nakon dodela nagrada u Udruženju „Živojin Mišić“, trebalo predstaviti praksu koja je doprinela statusu najboljeg, opredelila sam se da govorim o tome koji su bili početni koraci učenja fizike u mojoj učionici, postavljeni prema određenim ciljevima, i koji su bili putevi do ciljeva. Slika učenika kako novogodišnju jelku ukrašavaju simbolima fizičkih veličina i jedinica, prema odgovarajućim pravilima, usklađenosti boja i oblika, kao ilustracija podsticanja motivacije za rada, i slika sa dodele nagrada najboljim takmičarima u Narodnoj skupštini, predstavljale su zagrade između kojih je napisana funkcija nastave. U takvoj predstavi svog rada verovatno sa posebnom emocijom govorila sam o lekcijama koje su izašle iz učionice, i manifestacijama koje su na osnovu njih nastale. Nakon tribine pozvana sam da se kao koautor uključim u projekat I Niš da ima Park znanja, po konkursu NIS-a Zajednici zajedno.


U Nišu je u aprilu 2017. godine otvoren Park znanja, svojevrsna Učionica na otvorenom.


U dvorištu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju danas se nalaze edukativne instalacije imenovane kao Arhimedova beležnica, Paskalov tron, Galilejevo klatno, Faradejev magnetni tunel, SI školice, i staza sa brojem π.

Uključivanje u, po svemu, a posebno po razumevanju važnosti nauke i istorije nauke, izuzetan tim, podrazumevalo je izbore budućih instalacija, i definisanja funkcija istih. Polazeći od važnosti postojanja zadataka koji će se moći izvršavati i bez prisustva nastavnika, imperativ je postao učiniti posetu parku interaktivnom. Iz tog razloga svaka instalacija sadrži napisane zadatke koje treba izvršiti i upućuje na određena otkrića.


Instalacija Budi i ti Galileo omogućava primenu dva veoma važna elementa naučnih otkrića, posmatranja pojave, i merenja određenih veličina. Tako se posetioci Parka upućuju da provere ima li razlike u oscilovanju klatana jednakih dužina sa kuglicama jednakih masa, te da li promena dužine klatna utiče na period oscilovanja. Do zaključaka se može doći posmatranjem , ali i eksperimentom koji uključuje određena merenja, na osnovu kojih se dalje može doći do vrednosti gravitacionog ubrzanja na datom mestu. Edukativna instalacija Galilejevo klatno praćena je info tablom Galileja na kojoj su pored naučne biografije naučnika prikazane fotografije bitnih doprinosa nauci. Takođe, uz fotografiju naučnika date su izreke po kojima je u istoriji nauke Galileo jedinstven.

Paskalovim tronom omogućeno je proučavanje pritiska čvrstih tela, odnosno ustanovljavanje recipročne zavisnosti pritiska od veličine dodirne površine, na način koji uključuje hrabrost sedenja na stolici sa ekserima (okrenutim vrhovima ka hrabrom posetiocu). Informaciona tabla o Paskalovom naučnom radu koncipirana je kao i Galileo tabla. Posetioci parka mogu biti zaokupirani otkrivanjem pravilnosti u Paskalovom trouglu.

SI školice je igra u parteru u okviru koje se na zabavan način može proveriti poznavanje oznaka osnovnih fizičih veličina i njihovih jedinica. Postavku čine dva polja, jedno sa sedam osnovnih fizičkih veličina, a drugo sa jedinicama osnovnih fizičkih veličina. Jedna od igara podrazumeva dva takmičara koji treba da doskoče na ploču sa odgovarajućom oznakom na komandu instruktora koji izgovara naziv veličine ili jedinice.


Posetilac od instalacije do instalacije može preći stazom, koja sama po sebi predstavlja instalaciju jer je duž nje ispisan broj π sa 147 decimala.
Kako to uvek biva, nadnesen nad jednom idejom, čovek stvori još hiljadu. Tako je ispisivanje broja π podstaklo razmišljanje o nastavku njegovog ispisa kao načinu povezivanja učenika niških škola. I dok ta ideja čeka određeno sazrevanje, u Parku znanja u Nišu, u toku aprila i maja, već se realizuju časovi različitih nastavnih predmeta. Časove ne realizuju samo autori instalacija već i nastavnici koji prepoznaju potencijal prostora.

Park namenjen učenicima, nastavnicima, i svim građanima Niša počinje da živi svoju misiju. Pre nekoliko dana najavljeno je par poklon instalacija. A šta meni konkretno znači? Kada sam bila nagrađena kao najbolji edukator u preispitivanju svog rada nailazila sam na neostvarene zadatke, neke po emociji ekvivalentne željama. Dvorište škole bez edukativnih instalacija kakve sam zamislila, onog trenutka kada sam završila karijeru u školi, podsećalo je na neispunjen zadatak. Danas svedočim životu Parka znanja, sa većim obuhvatom učenika od prvobitno zadatog. Moj pogled na Park oživljava osećaj i obavezu „biti najbolji edukator“.

Komentari su onemogućeni.