Veličanstvena NES devetorka – Republički seminar nastave fizike

Za kolege fizičare, koji budu čitali, moj zapis je oslonjen na lično prisustvo Seminaru i na Zbornik radova sa 38. Republičkog seminara o nastavi fizike, broj 10, ISSN 2406 – 2626.

U podnožju Kopaonika u mestu Brzeće od 13.5. do 15.5. 2021 (školske 2020/2021), održan je Republički seminar o nastavi fizike. Ovaj seminar na osnovu akreditacije i ranijih iskustava, obuhvatao je predavanja po pozivu, radionice, usmena izlaganja, naučno – stručne radove i radove iz nastavničke prakse, kao i poster sekciju, diskusiju o aktuelnim temama na okruglom stolu, uz izložbu nastavnih sredstava, knjiga i drugih publikacija. Po ustaljenoj šemi, predavanja po pozivu obuhvatala su predavanje o Nobelovoj nagradi iz fizike za 2019. i 2020. godinu, o grafičkim zadacima, o akcionom i membranskom potencijalu, o transuranima i doprinosu Pavla Savića istraživanju fisije, o različitim mogućnostima podučavanja. 

Zanimljiva i svakako inspirativna činjenica je, da je na ovom Seminaru bilo prisutno i aktivno čak devet nastavnika, koji se mogu podičiti titulom najboljeg edukatora Srbije prema izboru „Udruženja „Živojin Mišić“. Njihove aktivnosti su bile raznovrsne i kretale su se od konkretnih predavanja i radionica, učešća u izdavačkoj delatnosti do učešća i članstva u organima odlučivanja Društva fizičara Srbije. 

Marinko Petković, zaposlen u školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ u Novom Sadu, zajedno sa grupom autora i saradnika sa Departamana za fiziku u Novom Sadu je održao predavanje pod nazivom „Alternativne metode rada u nastavi fizike kod učenika sa smetnjama u razvoju“. U predavanju su prikazane metode rada sa decom sa smetnjama u razvoju koje mogu imati pozitivan efekat na učenje i usvajanje neophodnih veština. Ove metode se najčešće karakterišu kao alternativne. U okviru njih se nalaze metode:

  • Socijalnih priča
  • Crtanog filma
  • Muzikoterapije
  • Infografika
  • Stalne vremenske zadrške

Osim posećenog predavanja, kolega Marinko, zajedno sa profesorima sa departmana za fiziku je održao i radionicu pod nazivom „Inkluzija u nastavi fizike – izazovi i mogućnosti“. Na radionici je prvo razmatrano obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju, njegovo oslanjanje na rezoluciju UN iz 1948. Zatim je predstavljena istorijska priča koja prati uvođenje IOP – a u srpski obrazovni sistem. Posebna pažnja je posvećena formiranju pedagoškog profila učenika, zatim prilagođavanju prostora za rad i na kraju prilagođavanju metoda rada, nastavnih sredstava i pomagala, sa namerom da nastava za ove učenike bude efikasna i korisna. 

Slavoljub Mitić, nastavnik fizike iz Gimnazije „Svetozar Marković“ u Nišu održao je zanimljivo predavanje o eksperimentalnim vežbama, predstavljajući novi plan nastave i učenja u drugom razredu gimnazije. Kolega Mitić je detaljno informisao kolege, kako postaviti vežbe, organizovati učenike, koja nastavna sredstva se mogu koristiti, a koja se mogu adekvatno zameniti. Vežbe su planirane u tri ciklusa – Molekulsko kinetička teorija i Termodinamika, Dinamika fluida i Molekulske sile i agregatna stanja; Električna struja.

Pored „realnih“ vežbi, kolega Mitić je koristio i FET simulacije, uz informaciju da se mogu koristiti onlajn, ili da se instaliraju na kompjuter. Pored navedenog, pružio je mogućnost nastavnicima koji su slušali njegovo predavanje da se digitalno povežu i da koriste resurse koje je napravio i postavio na mudl platformu i gugl disk. Ova platforma za elektronsko učenje ima veliki spektar mogućnosti, kao što su: kreiranje kurseva, obrazovnog materijala. organizovanje procesa učenja, ali i praćenje napredovanja svakog učenika, ponaosob. Zbog svih navedenih prednosti mudl platforme, kolega Mitić je toplo preporučuje u redovnom i u onlajn formatu nastave.

Na ovom seminaru fizike, koleginica Biljana Živković, iz OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ iz Kragujevca je bila koautor dva stručna rada u formi predavanja.  Na oba rada, sarađivala su tri nastavnika fizike, nagrađena od Udruženja „Živojin Mišić“, Ana Marković, nastavnik fizike iz Kragujevca, stalno zaposlena u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji, i Ivana Krulj, nastavnik fizike na Akademiji tehničko – vaspitačkih strukovnih studija u Vranju.

Prvi rad pod nazivom „Novi modeli nastave fizike“ je veoma nadahnuto izložila koleginica Ana Marković, a ticao se novih modela u nastavi fizike, sa akcentom na metodu „Lenji učitelji“. Ova metoda je izazvala značajno interesovanje u sali, jednim delom i zbog svog naziva. Osim metode „Lenji učitelji“, koleginica Ana je predstavila integrativnu nastavu kroz navođenje konkretnih primera (obeležavanje dana broja π), zatim metodu učenja po stranicama (vs escape room) i eksperiment u fizici (vs M – learning). Cilj rada je da pristup fizici bude nešto drugačiji i da doprinese povećanju motivacije i trajnom usvajanju znaja kod učenika. Koleginice su u Zborniku navele značajne reference koje dalje mogu uputiti zainteresovanog nastavnika, da ih on upotrebi za samostalan rad i primenu ovih inovatnivnih pristupa.

Drugi rad koji su pisale naše nagrađene edukatorke, Ivana Krulj i Biljana Živković (sa još dva koautora), pod nazivom „Hirošima i Nagasaki, 75 godina kasnije“ je takođe bio primećen i izazvao niz komentara, s obzirom na svevremensku aktuelnost teme. Rad je koncipiran u vidu časa integrativne nastave.

Autori ističu važnost prethodne pripreme učenika za čas, formiranje viber grupe, zajednička priprema na gugl disku, odabir sadžaja, informisanje učenika i zajednička izrada PPT prezentacije. U okviru pripreme rada, učenici pripremaju i pitanja za podelu na grupe i kodiraju odgovore QR kodovima uz kreiranje gugl upitnika i kahu anketa za brzu evaluaciju časa i procenu ostvarenosti ishoda. Učenici formiraju različito orijentisane grupe koje sarađuju, n primer: turistički vodiči, istoričari, geografi, fizičari…).

Obrazovni značaj ovog časa se ogleda u činjenici da su učenici na interaktivni način, u digitalnom okruženju utvrdili, povezali i primenili znanja iz više nastavnih predmeta (fizike, istorije i geografije) o jednom važnom događaju u istoriji čovečanstva. Sam rad nije prezentovan na seminaru zbog odsutnosti autora, ali je pokazao aktuelnost kroz komentare kolega u samoj sali.

Pored jedne radionice i četiri predavanja koje su imali naših pet najedukatora, jedan naš nastavnik, Marina Dorocki, nastavnica fizike u gimnaziji “Isidora Sekulić” u Novom Sadu, je u procesu snimanja eksperimentalnih vežbi za digitalno izdanje fizike, izdavačke kuće „Klet“, dok su ostali edukatori bili aktivni u organima odlučivanja. To su nastavnik fizike, Vladan Mladenović iz Aleksinačke gimnazije i osnovne škole „Ivan Vušović“ koji je bio u funkciji predstavnika fizičara u Nacionalnom prosvetnom savetu Srbije, zatim Dragana Milićević, nekadašnji nastavnik fizike iz Gimnazije Kruševac iz Kruševca, sada zaposlena u Gradskoj Upravi Kruševca kao koordinator ekološkog obrazovanja, delegat je skupštine DFS-a i predstavnik Raškog okruga, i Tatjana Marković Topalović u statusu člana Upravnog odbora Društva fizičara Srbije zaduženog za stručne škole Srbije.

Komentari su onemogućeni.